Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Agnieszka Śliskowska Studio Treningu

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia, wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy/Regulaminu Studia oraz w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Studio lub przez odbiorcę danych, w szczególności dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń od Klienta na drodze sądowej lub pozasądowej.

3. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko,  numer telefonu, adres e-mail oraz gdy Klient wyrazi na to dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę i poda takie dane: dane dotyczące zdrowia (stanu zdrowia Klienta).

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Klienta oraz w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Studio lub odbiorcy danych. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu sądowym lub pozasądowym, w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub firmy skupujące roszczenia.

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy (wykupienie karnetu na zajęcia, wykupienie pakietu treningów personalnych), a w przypadku przysługiwaniu Trenerowi lub wobec niego roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Od dnia 25 maja 2018 r. (dzień wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w Punkcie 9.10 poniżej) Klient może wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez niego danych osobowych Klienta. Skargę wnosi się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, zaś jego podstawą jest podpisanie zapoznania z Regulaminem Studia . Podanie danych osobowych Klienta jest jednak niezbędne do zawarcia i wykonania praw i obowiązków wynikających z Umowy. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem zawarcia Umowy.

9. Administrator oświadcza, że w związku z wykonaniem Umowy i przetwarzaniem danych osobowych Klienta nie stosuje systemów i metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Klientów.

10. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

11. Cookies. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika/Klienta, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji osoby odwiedzającej stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą także do tworzenia statystyk, które są wykorzystywane do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

12. Stosownie do potrzeb Polityka ochrony Danych Osobowych może ulec zmianie lub uzupełnieniu stosownie do obowiązujących przepisów. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik/Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie.