Regulamin Studia

§ I. Regulamin karnetów i opłat

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, powyżej 15-go roku życia, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.

2. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich przed rozpoczęciem zajęć, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Panie w ciąży są zobowiązane do poinformowania o tym przed przystąpieniem do zajęć i stosowania się do instrukcji.

3. Instruktorka prowadząca zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie się schorzeń, chorób lub dolegliwości uczestników zajęć. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

4. Gwarancją rezerwacji miejsca w grupie na kolejny miesiąc jest wykupienie karnetu przed końcem bieżącego miesiąca lub najpóźniej – przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.

5. Opłatę za karnet należy dokonać przelewem na konto podane na stronie www.

6. Studio dokonuje zapisów mailowo lub telefonicznie ale gwarancję uczestnictwa w wybranych przez siebie grupach zapewnia wykupienie karnetu.

7. Karnet ważny jest od 1-go do ostatniego dnia miesiąca i nie podlega przedłużeniu.

8. Nie ma zwrotów pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

9. „Odrabianie” nieobecności jest możliwe na innych zajęciach w danym miesiącu, najpóźniej w kolejnym.

10. Karnet nie jest imienny i może być wykorzystany przez osoby trzecie po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznie, mailowo lub osobiście.

11. W przypadku rezygnacji z ważnego karnetu z powodów losowych (pobyt w szpitalu, operacja, poważne problemy zdrowotne) Studio dokona zwrotu opłaty za karnet, pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły się do momentu zgłoszenia rezygnacji. Istnieje możliwość przepisania karnetu na kolejny miesiąc kalendarzowy (w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące).

12. Wysokość opłat za zajęcia na sali określa cennik Studia.

13. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

14. Studio ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym klientów.

15. Czas trwania zajęć na sali to: 50 minut.

.

§ II. Korzystanie z usług Studia

Klient zobowiązany jest:

1. Na zajęcia przychodzić punktualnie i nie wychodzić przed ich zakończeniem. Program zajęć stanowi całość.

2. Do przestrzegania oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

3. Do przestrzegania zasad higieny – mycie i dezynfekcja rąk przed i po zajęciach.

4. Do posiadania własnej maty do ćwiczeń.

5. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń CKW, w którym Studio wynajmuje przestrzeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.

6. Zabierać ze sobą na salę wszystkie wartościowe przedmioty. Studio nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć pozostawione w szatni, sali czy korytarzu CKW.

7. Wyciszyć lub wyłączyć telefon przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju ćwiczących.

8. Po każdych zajęciach odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

9. Do zdejmowania obuwia przed salą. Ćwiczymy boso.

10. Niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie Studia.

§ III. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy Studia, jak również propozycje zmian, mogą być składane ustnie lub pisemnie.

2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na zajęcia.

3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.

4. Osoba, która wykupuje karnet lub pojedyncze zajęcia, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

Zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.07.2002 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej informacji handlowych, dotyczących produktów lub usług „Studia”. („Studio” nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych innym osobom i firmom.

Dane, znajdujące się w bazie klientów „Studia” przetwarzane są wyłącznie do celów promocji produktów lub usług.)